Hiệp Lê | 08:59 23-04-2021

Đại dịch Covid-19 và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi sâu sắc tiến trình phát triển của xã hội loài người. Người lao động cần phải có sự thay đổi để thích nghi với điều kiện lao động mới, tránh bị đào thải ra khỏi guồng quay của sự phát triển.